Tel. +48 533-896-896  | Tel. +48 534-896-896
+44 7831 411 933

BUSY POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA - BELGIA - ANGLIA

SPEED BUS
http://speedbus.pl  !!!
 
JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW !!!!

Tel. +48 533-896-896  | Tel. +48 534-896-896
+44 7831 411 933

SPEED BUS

BUSY POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA - BELGIA - ANGLIA

Tel. +48 533-896-896  | Tel. +48 534-896-896
+44 7831 411 933

SPEED BUS

BUSY POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA - BELGIA - ANGLIA

Tel. +48 533-896-896  | Tel. +48 534-896-896
+44 7831 411 933

SPEED BUS

BUSY POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA - BELGIA - ANGLIA

  URLOP W POLSCE                        BUSY DO POLSKI W WYJĄTKOWEJ CENIE !!!
                                 POLSKA -ANGLIA
                                    
ZAPYTAJ O CENĘ BILETU !!! 

SPEED  BUS

BUSY POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA - BELGIA - ANGLIA

Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z usług rezerwacji w firmie przewozowej SpeedBus.pl "SPEED BUS ARKAZA" ARKADIUSZ ZAŁUSKI NIP: 9191770126 , REGON: 061713899, zwanego dalej "Serwisem", administrowanego przez firmę
, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nazwą "SPEED BUS ARKAZA" ARKADIUSZ ZAŁUSKI NIP: 9191770126 , REGON: 061713899 (dalej zwana "Administratorem"), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres ado@speedbuspl.

Właściciel SpeedBus.pl respektuje potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i przetwarzali w celach wskazanych poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką, gdyż znajduje ona zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem Serwisu.

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

1.1. "SPEED BUS ARKAZA" ARKADIUSZ ZAŁUSKI NIP: 9191770126 , REGON: 061713899, (dalej zwana „Administratorem").

1.2. Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników serwisu internetowego www.speedbus.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rezerwacji. Administrator pozyskuje w ten sposób nazwę, adres rozpoczęcia podróży, adres docelowy, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika.

1.3. W Serwisie działa formularz kontaktowy rezerwacji, który pozwala na realizację oraz przebieg rezerwacji przejazdu.

1.4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach:
- realizacji złożonej przez Użytkownika rezerwacji
Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora oraz klienta. Rezerwacja, o której mowa jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania rezerwacji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi wiadomości zawiera informacje o rezerwacji. Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie rezerwacji.
Zawsze wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na świadczeniu usług przewozowych oraz ich rezerwacji . Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonej rezerwacji ani się z Państwem skontaktować.

1.5. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług. Po tym czasie dane są usuwane.

2. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

2.1. Prawa użytkownika:
• Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
• Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):
◦ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
◦ osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
◦ osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
◦ dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
◦ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
◦ dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
• Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
◦ Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
◦ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
◦ Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
◦ użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
• Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
◦ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
◦ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
• Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
• Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
• Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas procesu rezerwacji poprzez kontakt z Administratorem. Użytkownik może również zrezygnować z rezerwacji kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym administratora danych osobowych ado@speedbus.pl lub listownie. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.2. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres: ado@speedbus.pl
Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

2.3. Każdy Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

3.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

3.2. Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z serwisu.

3.3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu.

4. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Dane, o których mowa są przetwarzane wyłącznie w celach na które Użytkownik wyraził zgodę.

4.2. Dane, o których mowa nie są udostępniane osobom trzecim.

4.3. Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 4.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do spółki wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy, po uprzednim wskazaniu podstawy prawnej swojego żądania. W takiej sytuacji Administrator udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.

4.4. Administrator może udostępnić również dane, o których mowa w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta przepisów prawa.
5. REALIZACJA ŻĄDAŃ

5.1. Aby ułatwić realizację żądań wynikających z zapisów rozporządzenia uruchomiliśmy dodatkowy adres e-mail: ado@speedbus.pl pod który należy kierować wszelkie: żądania, zapytania i prośby wynikające ze stosowania RODO.